۲۰۲۳ مزایده – شهرداري علي آباد كتول- واگذاری زمین

آگهـي مزايـده  كتبـي نوبت دوم شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره ۸۵۶مورخ۱۳۹۵٫۰۸٫۱۱ شوراي محترم اسلامي شهر، در نظر دارد نسبت به واگذاری ۱۲۰۰ مترمربع زمين جهت احداث يك واحد رستوران سنتي به مساحت ۱۲۰ مترمربع واقع در پارك جنكلي كبودوال را به مدت ۱۰ سال، از طريق مزايده كتبي بصورت اجاره به اشخاص واجد شرايط، واگذار نماید. […]

آگهـي مزايـده  كتبـي

نوبت دوم

شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره ۸۵۶مورخ۱۳۹۵٫۰۸٫۱۱ شوراي محترم اسلامي شهر، در نظر دارد نسبت به واگذاری ۱۲۰۰ مترمربع زمين جهت

احداث يك واحد رستوران سنتي به مساحت ۱۲۰ مترمربع واقع در پارك جنكلي كبودوال را به مدت ۱۰ سال، از طريق مزايده كتبي بصورت اجاره به اشخاص واجد

شرايط، واگذار نماید.

*شرايط مزايده عمومی :

  1. متقاضيان مي‌بايست قبل ازشركت درمزايدهاز محل مذكور بازديد به عمل آورند.
  2. شركت‌كنندگان در مزايده مي‌بايست ضمانت‌نامه بانکی و یا وجه نقد به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سيصد ميليون ريال) به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاري ۰۱۰۵۷۷۹۴۷۶۰۰۵ بانك ملي شعبه مركزي علي آبادكتول بنام شهرداري واريز نمايند، سپرده مزبور پس از تنظيم قرارداد مسترد مي‌گردد .
  3. در صورتيكه برندگان اول، دوم و سوم از اجاره مورد مزایده منصرف شوند سپرده‌هاي آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
  4. قیمت پایه کارشناسی خالص پرداختي مال الاجاره به شهرداري ماهانه مبلغ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي‌باشد.
  5. مدت زمان اجاره ۱۰ ساله بصورت اجاره ماهانه كه سالانه ۱۵ درصد به قيمت پايه اضافه مي‌گردد.
  6. متقاضيان مي‌بايستي تمامي شرايط شركت در مزايده را بطور كامل مطالعه و در مزايده شركت نمايند.
  7. شهرداري در رد يا قبولي يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .
  8. هزينه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برندگان مزایده خواهد بود .
  9. کلیه پیشنهاداتی که فاقد فیش سپرده یا مخدوش و غیرخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰٫شرکت کنندگان، اسناد مزایده و برگه پیشنهاد قیمت را می‌توانند از امور قراردادهای شهرداری یا از سایت www.aliabad.ir دریافت و یا جهت کسب اطلاعات

بیشتر، با شماره تلفن‌های ۶-۰۱۷۳۴۲۲۲۵۲۵ داخلی۲۲۹ تماس حاصل نمایند.

متقاضیان برگه پیشنهاد قیمت را در پاکت (ب) و اسناد مزایده و فیش واریزی يا ضمانتنامه را در پاکت (الف) قرار داده و به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت

اداری ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۱ جهت شرکت در مزایده تحویل نمایند .

  1. زمان بازگشایی پاکات رسیده در  روز دوشنبه ساعت ۱۴/۱۵ مورخ  ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۲  در شهرداری می‌باشد.
حميدرضا ساري محمدلي- شهردار علي آباد كتول
   انتشار نوبت اول :  ۱۳۹۵٫۰۹٫۰۳

  انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۴