۲۰۲۳ مزایده – سازمان مديريت پسماندهای شهرداری کرمان- فروش ماشین آلات

آگهي مزایده حضوری خودروهای سبک و سنگين   سازمان مديريت پسماندهای شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به فروش ماشين‌آلات نقليه سبک و سنگين مازاد خود (قابل استفاده، قابل بازسازی و اوراقی) از طريق برگزاری مزایده حضوری اقدام نماید. لذا از كليه متقاضیان دعوت بعمل مي‌آيد جهت بازدید از تاريخ ۹۵٫۰۹٫۱۴  لغایت ۹۵٫۰۹٫۳۰ در ساعات اداری به […]

آگهي مزایده حضوری خودروهای سبک و سنگين  

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به فروش ماشين‌آلات نقليه سبک و سنگين مازاد خود (قابل استفاده، قابل بازسازی و اوراقی) از طريق برگزاری مزایده حضوری اقدام نماید. لذا از كليه متقاضیان دعوت بعمل مي‌آيد جهت بازدید از تاريخ ۹۵٫۰۹٫۱۴  لغایت ۹۵٫۰۹٫۳۰ در ساعات اداری به آدرس سازمان واقع در کرمان، ابتدای جاده کوهپايه، جنب جایگاه CNG مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ -/۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (به ازاء شرکت در مزايده هر ماشين سنگين) و مبلغ -/۵٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (به ازاء شرکت در مزايده هر ماشين سبک) به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان مديريت پسماندهای شهرداری کرمان و یا فیش نقدی واریزی به حساب شماره ۰۱۰۶۴۱۷۴۸۳۰۰۶ بانک ملی به نام حساب سپرده سازمان مديريت پسماندهای شهرداری کرمان، در روز برگزاری مزایده به همراه داشته باشند جلسه مزایده روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۱ راس ساعت ۱۰ صبح در محل سازمان به آدرس فوق برگزار می‌گردد و در صورتيكه برندگان مزایده ظرف مدت یک هفته بعد از اعلام سازمان، حاضر به انجام معامله و واریز مبلغ کل معامله به حسابی که سازمان اعلام می‌نمايد نشوند ضمانت‌نامه آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه‌ها و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و هزینه های انتقال سند، بارگیری و حمل بعهده برنده مزایده مي‌باشد .لازم به ذکر است شرکت‌کنندگان به تعداد ماشين سبک و سنگينی که قصد شرکت در مزایده دارند باید به ازاء هر یک ماشين مبالغ فوق را به عنوان ضمانت‌نامه تهيه نمايند و ارائه هر گونه چک اعم از چک تضمينی، بانکی، همچنين وجه نقد و … غيرقابل قبول می‌باشد و از پذيرفتن شرکت کنندگانی که فاقد ضمانت نامه باشند خودداری بعمل می‌آيد.   

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان