۲۰۲۳ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- خرید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای      مناقصه شماره :۴۰-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظردارد خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید. مهلت خرید اسناد: از مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۴لغایت ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۷ قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای     

مناقصه شماره :۴۰-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظردارد خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد: از مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۴لغایت ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۷

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰  یال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز يكشنبه ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۸

میزان سپرده شرکت درفرايند ارجاع كار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ ۲۵۳۳۸۷۵۰۰ ريال شماره حساب۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰  بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشاني: اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم اتاق ۳۰۳ امور قراردادها و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: تاریخ۱۳۹۵٫۰۹٫۳۰راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

 

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک