۲۰۲۳ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی- خرید

                                                       مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره  ۹۸۶-۹۵ نوبت اول شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه خرید ۷۰۰۰ دستگاه کنتور آب به شرح ذیل برگزار نمايد ۱)مبلغ برآورد:  ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال   ۲) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  ۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال  به مدت حداقل ۳ ماه […]

                                                       مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره  ۹۸۶-۹۵

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه خرید ۷۰۰۰ دستگاه کنتور آب به شرح ذیل برگزار نمايد

۱)مبلغ برآورد:  ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال   ۲) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  ۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال  به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

۳)مدت تحويل  : يكماه ۴) مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۴ تا پايان وقت اداري ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۸ ۵) حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت­ها ۲ مورد می­باشد. ۶) محل دریافت اسناد مناقصه : سايت شركت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.ir و يا وب سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  ۷) فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس : قیمت مناسب پیشنهادی ۸) آخرين مهلت تسليم پيشنهادها : تا پايان وقت اداري مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۱مي باشد. ۹) زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها : ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۴در محل سالن جلسات شرکت ۱۰) محل تحوبل: محل تحویل کنتورهای مورد مناقصه انبار شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند می‌باشد.  

تبصره ۱: بازرسی کنتورها سطح یک می­باشد و همچنین هزینه تست کالاهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس بعهده فروشنده کالا خواهد بود.

تبصره ۳: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد.

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شركت در مناقصه به وب سايت شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات مراجعه و يا با شماره تلفن ۸-۳۲۲۱۴۷۵۲-۰۵۶اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائید.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی