۲۰۲۴ مناقصه – شركت پتروشيمي فن آوران- فضای سبز

آگهي مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) شماره ۷-۹۵  شركت پتروشيمي فن آوران در نظر دارد اجرای کارهای فضای سبز و تنظیفات خود را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم براساس شرایط مندرج در سایت پتروشیمی فن آوران به آدرس زیر واگذار نماید.  www.fnpcc.com روابط عمومي و امور بين‌الملل […]

آگهي مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) شماره ۷-۹۵ 

شركت پتروشيمي فن آوران در نظر دارد اجرای کارهای فضای سبز و تنظیفات خود را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) به شرکتهای واجد شرایط و دارای مجوزهای لازم براساس شرایط مندرج در سایت پتروشیمی فن آوران به آدرس زیر واگذار نماید. 

www.fnpcc.com

روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت پتروشيمي فن آوران