تعیین مالیات ۳۰ درصدی انواع سیگار وارداتی

تعیین مالیات ۳۰ درصدی انواع سیگار وارداتی مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل ۲۰ و وارداتی ۳۰ درصد قیمت خرده‌‌فروشی تعیین می‌شود.   به گزارش فارس، براساس بند «د» تبصره ۷ ماده واحده لایه بودجه ۹۶ دولت پینشهاد داده تا مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی ۲۰ درصد و وارداتی ۳۰ درصد قیمت […]

تعیین مالیات ۳۰ درصدی انواع سیگار وارداتی

مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل ۲۰ و وارداتی ۳۰ درصد قیمت خرده‌‌فروشی تعیین می‌شود.

 

به گزارش فارس، براساس بند «د» تبصره ۷ ماده واحده لایه بودجه ۹۶ دولت پینشهاد داده تا مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی ۲۰ درصد و وارداتی ۳۰ درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین شود؛ همچنین مالیات انواع توتون، پیپ و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی ۲۰ درصد و وارداتی ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی تعیین می‌شود.