۳۹۵۲ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی

(ارزیابی‌کیفی به‌صورت یک مرحله‌ای)

 شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فاضلاب تهران، تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱

  

محل اجراء مبلغ برآورد اولیه (ریال) ضمانت شرکت در مناقصه (ریال) متراژ (متر) قطر (میلی‌متر) مدت پیمان پایه شماره مناقصه
عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب و نصب انشعابات مناطق ۴ و ۸ شهرداري تهران

(۲۰۰۰ فقره انشعاب)

۴۷۳٫۶۵۵٫۳۴۶٫۱۱۲ ۷٫۹۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۴۰۰ ۲۵۰-۴۰۰ ۲۴ ماه ۵ آب ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۰۷
عملیات احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب منطقه ۲۲ شهرداری تهران-محدوده شرقی دریاچه خلیج‌فارس (چیتگر) قطعه شماره ۲ ۴۱۹٫۳۸۸٫۵۶۳٫۳۳۵ ۷٫۳۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۸۶۰ ۲۵۰-۶۰۰ ۸ ماه ۵ آب ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۰۴

 

  • مهلت زمانی خرید اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲
  • مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲
  • تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: شرکت‌کننده می‌بایستی تضمین شرکت در مناقصه خود را به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا به‌صورت فیش نقدی در وجه شرکت فاضلاب تهران به شماره‌حساب ۱۲۲۹۹۴۸۰۷۲ نزد بانک ملت شعبه شریعتی کد ۶۸۲۹۶ واریز نماید و بایستی اصل تضمین (پاکت الف) در پاکت دربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت فاضلاب تهران تسلیم گردد.

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.))

((ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده کارفرما می‌باشد))

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir و http://ts.tpww.ir , www.setadiran.ir

مراجعه نمایند.