روزنامه مناقصه مزایده ۳۹۵۳ (۰۲٫۰۹٫۱۱)

👇🏻👇🏻 ۰۰۳۹۵۳

👇🏻👇🏻

۰۰۳۹۵۳