۲۰۲۵ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي – خرید کابل

«طول عمريک لامپ کم مصرف ،۸ برابر لامپ رشته ای می باشد»  آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌ای شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله‌ای نسبت به خريد انواع کابل خودنگهدار به شرح جدول زير اقدام نمايد. رديف موضوع  مناقصه شماره مناقصه سپرده شركت در مناقصه (ريال) […]

«طول عمريک لامپ کم مصرف ،۸ برابر لامپ رشته ای می باشد» 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌ای

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله‌ای نسبت به خريد انواع کابل خودنگهدار به شرح جدول زير اقدام نمايد.

رديف

موضوع  مناقصه

شماره مناقصه

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

۱

خريد کابل خودنگهدار آلياژي پنج سيمه فشار ضعيف ۶/۵۴+۱۶+۵۰*۳

۳۳۳۱/۳۵۴۹۲

۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

خريد کابل خودنگهدار آلياژي پنج سيمه فشار ضعيف ۷۰+۱۶+۷۰*۳

۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

در صورت تمايل به شركت در مناقصه رعايت نكات ذيل الزامي است.

۱- زمان و محل و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ ۹۵٫۰۹٫۱۴ لغايت ۹۵٫۰۹٫۱۸ با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال (سيصد هزار ريال) به حساب جاري سپهر شماره ۰۱۰۱۸۰۵۹۶۳۰۰۴ اين شركت نزد بانك صادرات شعبه ميدان شهرداري تبريز، به آدرس‌هاي زير مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.

“پايگاه اينترنتي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي مناقصات(دريافت اسناد)          www.ezepdico.ir

“پايگاه اطلاع رساني معاملات شركت توانير به آدرس-(ملاحظه آگهي)                          www.tavanir.org.ir

 ۲- آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاکات: حداكثر تا ساعت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۱ به دبيرخانه مركزي شركت تحويل فرمايند. پيشنهادات واصله در ساعت۱۳:۳۰ همان روز با حضور اعضاي كميسيون در دفتر امور تداركات شركت افتتاح خواهد شد.

۳- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

۴- پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمين‌های معتبر از جمله واريز نقدی، ضمانتنامه بانکی و يا چک بانکی تضميني در وجه شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان شرقی اقدام و در پاکت الف ارائه نمايد.توضيح اينكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش و سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء، مخدوش مشروط پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در بند ۲ آگهي مناقصه واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۵- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برندگان مناقصه مي‌باشد. 

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي