۲۰۲۵ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق لوشان- خرید رله های الکترومکانیکی

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا شماره (۰۲۷-۹۵) نوبت دوم شرکت تولید نیروی برق لوشان در نظر دارد به استناد ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران توانمند به منظور تهیه فهرست کوتاه و برگزاری مناقصه محدود دو مرحله‌ای جهت “خرید و تعویض رله‌های الکترومکانیکی به الکترونیکی واحد بخار نیروگاه لوشان” اقدام […]

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا شماره (۰۲۷-۹۵)

نوبت دوم

شرکت تولید نیروی برق لوشان در نظر دارد به استناد ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران توانمند به منظور تهیه فهرست

کوتاه و برگزاری مناقصه محدود دو مرحله‌ای جهت “خرید و تعویض رله‌های الکترومکانیکی به الکترونیکی واحد بخار نیروگاه لوشان” اقدام نماید.

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد صلاحیت دعوت می‌نماید در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ ۹۵٫۰۹٫۲۳، جهت دریافت فرم پرسشنامه ارزیابی کیفی کار به آدرس: 

گیلان-رشت- بلوار نماز- کوچه گلباغ، پلاک ۸  معاونت مالی و پشتیبانی مراجعه و یا به تارنماهای اینترنتی ” پایگاه ملی مناقصات (iets.mporg.ir)؛ ” شرکت مادر

تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (tpph.ir)” و ” شرکت تولید نیروی برق لوشان (lowshan.tpph.ir)” رجوع و فرمها و مدارک درخواستی تکمیل شده را تا ساعت ۱۰

صبح روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۸ به دبیرخانه این شرکت به آدرس فوق‌الذکر، تحویل نمایند. بدیهی است ارائه و تحویل مدارک تعهدی برای شرکت تولید نیروی

برق لوشان، جهت عقد قرارداد ایجاد نخواهد کرد. ضمناً هزینه انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.