۱۸۲۲ مناقصه – شركت سهامي مخابرات استان كهگيلويه و بويراحمد- نگهداری شبکه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ۸/۹۴ ۱-نام و نشانی شرکت مناقصه‌گذار: شركت سهامي مخابرات استان كهگيلويه و بويراحمد به نشانی ياسوج – خيابان گلستان ۱۳-شركت مخابرات استان – اداره تداركات تلفن۳۳۲۲۷۱۰۰-۳۳۲۲۳۱۱۹-۳۳۲۳۰۰۵۱- ۰۷۴ ۲-موضوع مناقصه: نگهداری شبکه (سایتهای) ارتباطات سیار در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد ۳-دستگاه نظارت: مدیریت ارتباطات سیار استان ۴- نوع و مبلغ […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ۸/۹۴

۱-نام و نشانی شرکت مناقصه‌گذار: شركت سهامي مخابرات استان كهگيلويه و بويراحمد به نشانی ياسوج خيابان گلستان ۱۳-شركت مخابرات استان اداره تداركات تلفن۳۳۲۲۷۱۰۰-۳۳۲۲۳۱۱۹-۳۳۲۳۰۰۵۱- ۰۷۴

۲-موضوع مناقصه: نگهداری شبکه (سایتهای) ارتباطات سیار در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد

۳-دستگاه نظارت: مدیریت ارتباطات سیار استان

۴- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی در وجه شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه و اصل آنرا در پاکت الف قرار دهند (چکهایی از قبیل عادی، مسافرتی، بین بانکی، در گردش، چک پول و … قابل قبول نمی‌باشد)

۵-قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ ۲۰۰۰۰۰ريال به حساب شماره ۰۲۰۷۴۳۰۷۱۱۰۰۷ بانك صادرات شعبه ياسوج كد ۱۵۳۴ بنام شركت مخابرات استان واريز نمايند و تصویر فیش را به فاکس شماره ۰۷۴۳۳۲۳۰۹۸۰ ارسال و اصل فیش را در پاکت الف قرار دهند. (قابل ذکر است که مبلغ خرید اسناد مسترد نخواهد شد)  

۶- محل، زمان و مهلت فروش اسناد: از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ لغایت ۹۵٫۰۱٫۰۹ از طریق سایت‌های www.Tckb.ir و www.tci.ir و Iets.mporg.ir و یا مراجعه حضوری به آدرس یاسوجخیابان گلستان ۱۳ اداره تدارکات

۷- محل، زمان و مهلت تحویل اسناد: از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۰۹ لغایت ۹۵٫۰۱٫۱۸ تا پایان وقت اداری به دبیرخانه شرکت مخابرات استان واقع در یاسوج خیابان گلستان ۱۳ و یا ارسال از طریق پست پیشتاز در موعد مقرر

۸- تاریخ بازگشایی پاکات:پاکات الف، ب و روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۲ و پاکت ج روز چهارشنبه ۹۵٫۰۱٫۲۵ در محل یاسوج خیابان گلستان۱۳اداره کل مخابرات سالن کنفرانس میباشد.حضورآندسته ازمتقاضیان که نمره حدنصاب لازم ارزیابی را کسب نمایند درجلسه بازگشایی پاکات ج بلامانع است.

۹ – هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد

۱۰- به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و قیمت‌های پیشنهادی تا مرحله انعقاد قرارداد با برنده و قیمت پیشنهادی برنده تا پایان مدت قرارداد اعتبار خواهند داشت. ضمناً مدت قرارداد یکساله می‌باشد.

۱۱-شرکت مخابرات استان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

۱۲-داشتن رتبه مرتبط با موضوع کار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمانهای مربوطه الزامی، به همراه مدارک ارسال گردد.

۱۳- ساير اطلاعات، جزئيات و شرايط پيوست اسناد مناقصه مي‌باشد

شركت مخابرات استان كهگيلويه و بويراحمد