۳۹۵۵ مناقصه – بانك ملت – خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد ۱۳۰۰ دستگاه ALL IN ONE

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۱۴۴‏/۱۴۰۲   الف: مناقصه‌گزار: بانك ملت ب: موضوع مناقصه: خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد ۱۳۰۰ دستگاه ALL IN ONE  ج: تضامین لازم برای شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک ملت) و یا ارائه چک‌بانکی/ بین‌بانکی غیر از چک عادی مشتریان به مبلغ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال یا فیش واریز سپرده نقدی […]

 

آگهي مناقصه‌عمومی شماره ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۱۴۴‏/۱۴۰۲

 

الف: مناقصه‌گزار: بانك ملت

ب: موضوع مناقصه: خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد ۱۳۰۰ دستگاه ALL IN ONE

 ج: تضامین لازم برای شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک ملت) و یا ارائه چک‌بانکی/ بین‌بانکی غیر از چک عادی مشتریان به مبلغ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال یا فیش واریز سپرده نقدی مبلغ فوق به‌حساب جاري جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۴۰۲۱۷۵۰۰۱۰۱۴۴۱۵۳ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانك ملت)

د: مدارك موردنیاز جهت دريافت اسناد مناقصه: معرفی‌نامه و فيش واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب جاري جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه واریز ۱۴۰۲۱۷۵۰۰۱۰۱۴۴۲۹۲ قابل پرداخت در کلیه شعب بانك ملت.

 

ه: محل دريافت اسناد مناقصه: تهران، خیابان طالقاني، مقابل ساختمان وزارت نفت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ساختمان شماره ۳۸۰، طبقه ششم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، واحد معاملات و قراردادها. شماره تماس: ۶۴۸۲۱۰۵۰ و ۶۴۸۲۱۰۵۷ ‏و ۶۴۸۲۱۱۵۳

جدول زماني انجام مناقصه
آغاز توزیع اوراق مناقصه ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۲‏/۰۹‏/۱۴۰۲
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۲۵‏/۰۹‏/۱۴۰۲
تاريخ گشایش پاكات رأس ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۲۷‏/۰۹‏/۱۴۰۲