۱۸۲۲ مناقصه – اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان- سیستم گرمایشی مدارس

آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) نوبت اول اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان در نظر دارد بمنظور استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس سطح استان گیلان تا سقف مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) تجهیزات به شرح جدول ذیل خریداری نماید. لذا تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها در صورت داشتن مدرک معتبر […]

آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)

نوبت اول

اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان در نظر دارد بمنظور استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس سطح استان گیلان تا سقف مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) تجهیزات به شرح جدول ذیل خریداری نماید. لذا تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها در صورت داشتن مدرک معتبر می‌توانند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه ۹۴٫۱۲٫۱۹ می‌باشد. محل دریافت اسناد مناقصه از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد. در ضمن هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

ردیف

شرح کالا

تعداد

واحد

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه

(به ریال)

۱

رادیاتور آلومینیومی با ظرفیت ۱۲۵ کیلو کالری

۶۲۵۰۰

پره

۵۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۲

مشعل گازی با ظرفیت حداقل ۱۰۷۰۰۰- ۳۷۰۰۰ کیلو کالری

۲۲۰

دستگاه

۱۰۹٫۰۱۳٫۷۴۰

۳

مشعل گازی با ظرفیت حداقل ۱۹۲۰۰۰- ۵۴۰۰۰ کیلو کالری

۵۰

دستگاه

۳۰٫۳۰۷٫۷۵۰

۴

کولر اسپلیت با ظرفیت ۱۸۰۰۰ BTU دیواری

۲۲۵

دستگاه

۳۰۹٫۳۷۵٫۰۰۰

۵

کولر اسپلیت با ظرفیت ۲۴۰۰۰ BTU دیواری

۱۵

دستگاه

۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰

 ۱-بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۰۰۹۴۴۳۷۰۰۶ بانک ملی به حساب خزانه به نام اداره کل نوسازی مدارس گیلان واریز گردد.   

۲-نوع تضمین شرکت در مناقصه می‌باید.   

الف: ضمانت‌نامه بانکی

۳-محل تسلیم تضمین شرکت در مناقصه: رشت خ سعدی، دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس گیلان

۴- تاریخ تسلیم تضمین شرکت در مناقصه : ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۶ تا ساعت ۱۳

۵- مهلت فروش اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۹ الی ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴

۶- تاریخ تحویل اسناد: از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۵ تا ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵ تا ساعت ۱۳

۷- بازگشایی پاکتهای مناقصه: تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۸ ساعت ۹ صبح

کلیه مناقصه‌گران براساس اسناد ارزیابی صلاحیت، امتیاز دهی خواهند شد و در صورت احراز شرایط، پاکت قیمت آنها گشوده می‌شود.(تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت ها متعاقباً اعلام می‌گردد)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ – ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷