روزنامه مناقصه مزایده ۳۹۵۶ (۰۲٫۰۹٫۱۴)

👇🏻👇🏻 ۰۰۳۹۵۶

👇🏻👇🏻

۰۰۳۹۵۶