۱۸۲۲ مزایده – سازمان حمل و نقل رودهن و حومه- راه اندازی پارکبان

آگهی مزایده نوبت اول سازمان حمل و نقل رودهن و حومه در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۸۶/۲۰۱/۱/ش مورخ ۹۳٫۰۹٫۲۳ شورای اسلامی شهر رودهن و بند یازده صورتجلسه شورای سازمان به شماره ۱۳۰۶ مورخ ۹۴٫۰۹٫۰۴ اقدام به راه اندازی پارکبان در سطح شهر نماید. متقاضیان شرکت در مزایده، می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت […]

آگهی مزایده

نوبت اول

سازمان حمل و نقل رودهن و حومه در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۸۶/۲۰۱/۱/ش مورخ ۹۳٫۰۹٫۲۳ شورای اسلامی شهر رودهن و بند یازده صورتجلسه شورای سازمان به شماره ۱۳۰۶ مورخ ۹۴٫۰۹٫۰۴ اقدام به راه اندازی پارکبان در سطح شهر نماید. متقاضیان شرکت در مزایده، می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری ۹۴٫۱۲٫۲۷ جهت دریافت اسناد به واحد امور قراردادهای سازمان (۷۶۵۰۶۹۳۳-۰۲۱) مراجعه نمایند.

۱-موضوع مزایده: طرح پارکبان

۲-مدت اجرای کار: یک سال

۳-سپرده شرکت در مزایده: مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۴- تسلیم اسناد از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۰۷ تا پایان وقت اداری ۹۵٫۰۱٫۱۱ می‌باشد.

۵- محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان حمل و نقل رودهن می‌باشد.

۶- تشکیل کمیسیون عالی معاملات سازمان حمل و نقل رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۴ ساعت ۱۴ در دفتر سازمان حمل و نقل می‌باشد.

۷- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۸- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰- سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مزایده قید گردیده است.

۱۱- هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

 حسن کریمخانی سازمان حمل و نقل رودهن