۱۸۲۲ مناقصه – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- نگهداری ساختمانها و تاسیسات

آگهی مناقصه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امور راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات خود واقع در کیلومتر ۱۵ جاده نوشهر به نور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای دارای رتبه ۱، ۲ و یا ۳ معتبر در رشته تاسیسات […]

آگهی مناقصه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امور راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات خود واقع در کیلومتر ۱۵ جاده نوشهر به نور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای دارای رتبه ۱، ۲ و یا ۳ معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات (از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری) دعوت می‌شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

 

تلفنهای تماس: ۶۴۴۶۴۱۲۷- ۶۴۴۶۴۲۱۸