۱۸۲۲مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی- تامین برق مسکن مهر

آگهی مناقصات عمومی یکمرحله‌ای شماره ۵/۲۲۵/ع/۹۴الی ۶/۲۲۶/ع/۹۴ نوبت دوم شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود نسبت به برق رسانی مسکن مهر بشرح ذیل واز طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۲ لغایت ۹۴٫۱۲٫۱۴ به سایتهای  http://www.skedc.irوhttp://www.tavanir.org.irو http://iets.mporg.irمراجعه و قیمت پیشنهادی خود […]

آگهی مناقصات عمومی یکمرحله‌ای

شماره ۵/۲۲۵/ع/۹۴الی ۶/۲۲۶/ع/۹۴

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود نسبت به برق رسانی مسکن مهر بشرح ذیل واز طریق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۲ لغایت ۹۴٫۱۲٫۱۴ به سایتهای 

http://www.skedc.irوhttp://www.tavanir.org.irو http://iets.mporg.irمراجعه و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر 

تا ساعت ۱۴ روزدوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی واقع در بیرجند- میدان طالقانی بصورت مهر و موم شده 

تحویل نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۲۳۷۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.      

 

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ بر آوردی

( ریال )

مبلغ تضمین (ریال)

روز،تاریخ و ساعت افتتاح پاکات   

محل افتتاح پاکات

۱

۵/۲۲۵/ع/۹۴

تامین برق مسکن مهر شهرستان بیرجند

 

۲٫۴۵۲٫۳۵۲٫۲۹۸

۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سه شنبه ۹۴٫۱۲٫۲۵     ساعت ۱۵

 

خراسان جنوبی –بیرجند –میدان طالقانی- شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

۲

۶/۲۲۶/ع/۹۴

تامین برق مسکن مهرشهرستانهای  بشرویه ، سربیشه و خضری

 

۱٫۵۸۳٫۶۲۶٫۶۲۶

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

                      روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی