۱۸۲۲ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل- دستگاه کنتور دیجیتالی

                                                                                         آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) نوبت دوم ۱-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت توزیع نیروی […]

                                                                                         آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)

نوبت دوم

۱-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

۲- آدرس مناقصه‌گزار: اردبیل –شهرک اداری بعثت (کارشناسان)، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل –تلفنهای ۹- ۳۳۷۴۱۶۰۱ –۰۴۵

۳-موضوع مناقصه:

 خرید ۳۷۶۰۰  دستگاه انواع کنتور دیجیتالی شامل :

الف : ۳۱۴۰۰دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه

–  تعداد  ۱۹۰۰۰ دستگاه (با قاب و بدون فیوز و بدون مونتاژ)

–  تعداد ۱۲۴۰۰ دستگاه  (بدون قاب و بدون فیوز مینیاتوری)

ب : ۶۲۰۰ دستگاه کنتور دیجیتالی سه فاز چند تعرفه اتصال مستقیم

-تعداد ۲۵۰۰ دستگاه ( بدون قاب و بدون فیوز)

– تعداد ۳۷۰۰ دستگاه ( بدون مونتاژ و با قاب  )

۴-سپرده شرکت در مناقصه  ۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. 

۵-محل خرید اسناد مناقصه:

الف –تهران–میدان ونک–خیابان برزیل–جنب بانک تجارت ساختمان شهید عباسپور، بلوک ۲، نیم طبقه دوم –دفتر برق آذربایجان تلفن ۸۸۸۸۷۰۸۶- ۰۲۱ به 

نمایندگی آقای موسی بهرامی  تلفن ۰۹۱۴۳۱۴۴۹۸۳

ب –اردبیل –شهرک اداری بعثت –شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل –طبقه اول امور تدارکات (گروه کارشناسان مناقصات و قراردادها)

۶- مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

الف –معرفی‌نامه کتبی

ب –فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰  ریال به حساب سیبای شماره ۰۱۰۳۸۱۵۸۲۲۰۰۱ دستگاه مناقصه‌گزار نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل

۷- مهلت خرید اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخه ۹۴٫۱۲٫۱۷ لغایت روز چهارشنبه مورخه ۹۴٫۱۲٫۲۶ در اوقات اداری

۸-  محل تحویل پیشنهادات: اردبیل –دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل واقع در طبقه همکف شرکت

۹-محل برگزاری جلسه مناقصه: اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت می‌باشد.

۱۰-زمان برگزاری جلسه اول مناقصه: ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۵٫۰۱٫۱۸ می‌باشد .

۱۱-زمان برگزاری جلسه نهائی ( گشایش قیمتها ) : در جلسه اول مناقصه مشخص و طی نامه به اطلاع پیشنهاد دهندگان خواهد رسید .

      ۱۲- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۵٫۰۱٫۱۸ می‌باشد .

      ۱۳-حضور پیشنهاد  دهندگان یا نماینده آنها در جلسه نهائی مناقصه (گشایش قیمتهای پیشنهادی) با ارائه معرفی‌نامه کتبی آزاد میباشد .

۱۴-مناقصه در دو مر حله برگزار می‌گردد.

۱۵- رعایت استانداردهای فنی توانیر الزامی است.

۱۶-انجام امورات مربوط به تست و تحویل کنتور در محل کارخانه بر عهده تامین‌کننده کالا می‌باشد .

۱۷- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشرو ط، مخدوش، بدون لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد .

۱۸-پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه 

شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۹- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص ( بصورت اعداد  و حروف توأمان) تعیین و در پاکتهای لاک و مهر شده به شرکت تسلیم شود .

۲۰-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

۲۱-دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد .

۲۲-پرداخت کليه کسورات قانونی  به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

۲۳-پرداخت هزینه چاپ آگهی‌های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۲۴-  آگهی مناقصه در سايت شرکت توانير –به آدرس www.tavanir.org.irو شبکه اطلاع رسانی مناقصات کشور   به آدرس htpp/iets.mporg.ir و سايت 

شرکت توزيع نيروی برق استان اردبيل به آدرس  www.aped.ir قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل