۲۰۲۸ مناقصه – شرکت مخابرات ایران منطقه کردستان- تاسیسات مخابرات

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای شماره ۵ـ۲ـ۹۵ شرکت مخابرات ایران ـ مخابرات منطقه کردستان در نظر دارد نگهداری و بهینه‌سازی تأسیسات مخابراتی شامل شبکه‌های کابل و هوایی، گاز کنترل، حوضچه‌ها، تلفن‌های همگانی، نگهداری ارتباطات دیتا و خطوط ADSL شهری، نگهداری شبکه کابل و تلفن همگانی روستایی با تمام مصالح مصرفی و نگهداری و رفع خرابی کابلهای اقماری و […]

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای شماره ۵ـ۲ـ۹۵

شرکت مخابرات ایران ـ مخابرات منطقه کردستان در نظر دارد نگهداری و بهینه‌سازی تأسیسات مخابراتی شامل شبکه‌های کابل و هوایی، گاز کنترل، حوضچه‌ها، تلفن‌های همگانی، نگهداری ارتباطات دیتا و خطوط ADSL شهری، نگهداری شبکه کابل و تلفن همگانی روستایی با تمام مصالح مصرفی
و نگهداری و رفع خرابی کابلهای اقماری و خطوط فیبر نوری هوایی با تمام مصالح و رفع خسارات وارده به تأسیسات شهری و روستایی و انجام استخراج پُست بدون مصالح مصرفی و انجام امورات دایری، تغییر مکان و برگردان در سطح شهرستان‌های تابعه استان را برابر اسناد و مدارک معامله از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای به پیمانکاران واجد شرایط و ذیصلاح حقوقی واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند به آدرس: استان کردستان ـ شهرستان سنندج ـ خیابان جام جم ـ ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستان ـ طبقه سوم ـ واحد دبیرخانه مراجعه نموده و با تسلیم رسید بانکی بمبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ريال واریزی به حساب شماره ۰۱۰۶۱۱۲۹۳۶۰۰۰ سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در وجه شرکت مخابرات ایران ـ مخابرات منطقه کردستان، اسناد مناقصه را دریافت نموده و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و ارائه نمایند.

۱ـ آدرس محل تحویل پاکتها: سنندج ـ خیابان جام جم ـ ساختمان مرکزی مخابرات منطقه کردستان ـ طبقه سوم ـ واحد دبیرخانه

۲ـ سپرده شرکت در مناقصه:‌ برابر شرایط معامله

۳ـ تاریخ فروش اسناد معامله: از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۰ لغایت ۱۳۹۵٫۰۹٫۳۰

۴ـ آخرین تاریخ ارسال پاکتهای پیشنهادی: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۱

۵ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ب: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳

۶ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای ج: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۵

ضمناً اسناد مناقصه در وب سایت www.Tc-kurd.ir موجود می‌باشد. در صورت تهیه اسناد از طریق وب سایت مذکور، ارائه فیش واریز هزینه فروش اسناد الزامی و بایستی به ضمیمه اسناد مناقصه ارائه گردد. مضافاً متقاضیان واجد شرایط
می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۶۱۲۳۲۲ با کد ۰۸۷ تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.   

شرکت مخابرات ایران منطقه کردستان