۲۰۲۸ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای تهران- احداث خط پست

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي۲۲۰۰۹/۹۵ نوبت اول ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران بنشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران –  شركت برق منطقه اي تهران – ساختمان حوزه ستادي. – طبقه سوم – بال شرقي امور تداركات و قراردادها شماره مناقصه (مرجع) شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي۲۲۰۰۹/۹۵

نوبت اول

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران بنشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران   شركت برق منطقه اي تهران – ساختمان حوزه ستادي. طبقه سوم – بال شرقي امور تداركات و قراردادها

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين ( سپرده )

شركت در مناقصه (بريال)

زمان گشايش پيشنهادات

۲۲۰۰۹/۹۵

۲۰۰۹۵۱۰۰۸۰۰۰۰۵۸

احداث خط تغذيه پست مسكن مهر پاكدشت

۲۲۵‘۸۷۶‘۷۴۴

ساعت۱۰

۲-موضوع مناقصه: واگذاري خدمات مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه بصورت برگزاري مناقصه عمومی يك مرحله‌اي بشرح ذيل:‌

 

 

 

 

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت ۱۵ روز يكشنبه مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۸ به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۹۰۰۴۰۰۴ براي خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴-مدت اعتبار پيشنهادات : اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي‌باشد.

۵-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي بحساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد .

۶-نام و نشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك

۷-زمان و محل تحویل تضمين شركت در مناقصه : پيشنهاد دهندگان ميبايستي ضمن بارگذاري كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت در مهلت مقرر، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهر شده تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۸ به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك تحويل و رسيد دريافت دارند.تمامي فرآيند برگزاري مناقصه، افتتاح پاكات، تعيين برنده و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

۸-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه شده در سامانه راس ساعت ۱۰ روز يكشنبه۹۵٫۱۰٫۱۹ درسالن پژوهش۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت.

-ساير شرايط:

ü   ارائه گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت کار برای مناقصه فوق الزامی می‌باشد.

ü   دارابودن پايه ۵ پيمانكاري از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در رشته نيرو

ü دارا بودن سوابق اجرايي مشابه موضوع و گواهي‌نامه حسن سابقه از كارفرمايان (حداقل در ۵ سال گذشته)

ü  ارائه رضايت‌نامه كتبي از كارقرمايان قبلي (در ارتباط با پروژه‌هاي مشابه)

-علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران 

 

توصيه مي‌شود از لامپهاي کم مصرف در محيط‌هائي که بطور پيوسته به روشنائي نياز دارند استفاده گردد و از روشن و خاموش کردن مکرر آنها اجتناب شود.