۲۰۲۸ مزایده – سازمان زیباسازی شهرداری کرج-اجازه بیلبورد

آگهی مزایـده شمـاره ۱۰۱۶ سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکتهـا و کانونهـای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت دو سال واگذار نماید: ردیف موضوع مزایده ابعاد تابلو مبلغ اجاره و قیمت پایه کارشناسی بـرای دوسـال  شمسـی (ریال) مبلغ سپرده […]

آگهی مزایـده شمـاره ۱۰۱۶

سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به شرکتهـا و کانونهـای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت دو سال واگذار نماید:

ردیف

موضوع مزایده

ابعاد تابلو

مبلغ اجاره و قیمت پایه کارشناسی بـرای دوسـال  شمسـی (ریال)

مبلغ سپرده به

(ریال)

۱

اجـاره بیلبـورد سـه ­راه رجائی­ شهر(گوهردشت) شهـر کرج

۷×۳ متر

۲،۷۳۶،۹۱۸،۰۰۰

۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰

۲

بیلبوردهـای پیشانـی زیرکـذر کامیونـداران

دوعدد ۲۰×۳ متر

۳

بیلبـورد بلـوار مولانـا

۵×۳ متر

۱-سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:

– ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.

– واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۷۸۶۸۴۷۱۹۳ بانک شهر شعبه عظیمیه.

۲-برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

۳-سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۴-مبلغ ۵۴۵،۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره ۱۰۰۷۸۶۷۵۷۰۴۶ بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید آن ­را ارائه نمایند.

۵-متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می­توانند در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در کرج میدان آزادگان خیابان برغان طبقه فوقاني بانك ملي مراجعه و پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری (۱۴:۳۰ ) روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۵به دبیرخانه سازمان به آدرس فوق­الذکر تحویل نمایند .

۶-  داشتن معرفی‌نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل شرکت یا کانون تبلیغاتی هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می­باشد.

۷- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .

۸-ماليات بر ارزش افزوده به عهده مستاجـر بوده و به مبلغ كل قرارداد اضافـه خواهد شد.

۹- هزینـه چاپ آگهـی و کارشناسی رسمی دادگستـری به عهده برنـده مزایـده می­باشد .

۱۰– از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل ۱۲% مبلغ پیشنهادی وی بابت کل قرارداد (دو سال شمسی) بعلاوه یک فقره چک معادل مبلغ کل قرارداد بابت ضمانت تخلیه اخذ می­گردد.

امور قراردادها و روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری کرج

www.zibasazikaraj.ir