۲۰۲۸ مناقصه – شهرداري مهران – جدول گذاری

آگهي فراخوان مناقصه فراخوان اول– نوبت دوم شهرداري مهران در نظر دارد از بين پيمانكاران واجد شرايط نسبت به انتخاب پيمانكار به منظور اجراي پروژه‌هاي ذيل از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد. لذا با عنايت به آيين‌نامه ارجاع كار مصوب۸۶٫۰۵٫۲۴ هيات محترم وزيران كه تحت شماره ۲۸۴۳۷/ت/۲۰۶۳۷ مورخ ۸۶٫۰۴٫۲۳ ابلاغ شده است از كليه شركتها و پيمانكاران واجد شرايط  داراي رتبه‌بندي و صلاحيت […]

آگهي فراخوان مناقصه

فراخوان اول نوبت دوم

شهرداري مهران در نظر دارد از بين پيمانكاران واجد شرايط نسبت به انتخاب پيمانكار به منظور اجراي پروژه‌هاي ذيل از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد. لذا با عنايت

به آيين‌نامه ارجاع كار مصوب۸۶٫۰۵٫۲۴ هيات محترم وزيران كه تحت شماره ۲۸۴۳۷/ت/۲۰۶۳۷ مورخ ۸۶٫۰۴٫۲۳ ابلاغ شده است از كليه شركتها و پيمانكاران واجد شرايط 

داراي رتبه‌بندي و صلاحيت مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هستند دعوت بعمل مي‌آيد از تاريخ چاپ اين آگهي به مدت۱۶ روز از تاريخ انتشار ضمن مراجعه به

شهرداري مهران واحد عمران اسناد مناقصه را تهيه نمايند.

– هزينه چاپ اگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

– هيچگونه تعديل و مابه التفاوت مصالح تعلق نمي‌گيرد.

 واريز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب جاري ۰۱۰۶۳۹۴۴۰۱۰۰۳ بانك ملي جهت خريد اسناد مناقصه

– مسئولیت هرگونه اطلاعات نادرست اعم از رتبه‌بندي ظرفيت ارجاع كار…… برعهده پيمانكار مي‌باشد.

–  به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضا مشروط – مخدوش و سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه پس از انقضا مدت مقررآگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

– در صورت صلاحدید کمیسیون مناقصه از بخشنامه تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی به عنوان راهکاری جهت اجرای عدالت استفاده خواهد شد.

– محل تحويل پاكت مناقصه دفتر حراست شهرداري مهران خواهد بود.

– شهرداري مهران در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.

– آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات آخر وقت اداری روز يكشنبه مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۸می‌باشد.

– مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر اساس آئین‌نامه معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ﻩ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲ بر اساس جدول ذیل می‌باشد که پیمانکار باید به

صورت ضمانتنامه معتبر و بر اساس فرم مخصوص آئین‌نامه مذکور ارائه نماید و مدت اعتبار پیشنهادات قیمت ۳ ماه بوده و برای ۳ ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

– ضمنا بازگشايي پاكات مناقصه در تاريخ ۹۵٫۰۹٫۲۹ ساعت ۱۲روز دوشنبه درمحل دفتر شهردارخواهد بود .

تلفن‌هاي شهرداري مهران ۰۸۴۳۳۸۲۵۳۶۰

رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار(ريال)

ضمانتنامه(ريال)

رشته

فهرست بها پايه

محل تأمين اعتبار

۱

اجراي جدول جوي آب بلوار خليج فارس

۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ابنيه

۹۵

تملك دارائيهاي سرمايه‌اي

۲

اجراي تك جدول رفوژ مياني بلوارهاي سطح شهر

۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

ابنيه

۹۵

تملك دارائيهاي سرمايه‌اي

۳

تعميرات و اجراي موزائيك فرش سطح شهر

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ابنيه

۹۵

تملك دارائيهاي سرمايه‌اي