۲۰۲۹ مناقصه – شرکت سازه گستر- خرید خدمات

آگهی مناقصه موضوع مناقصه: خرید خدمات حمل و نقل کالا با وسایط نقلیه تریلی، خاور و وانت نیسان به مدت یکسال شرکت سازه گستر در نظر دارد خرید خدمات حمل و نقل بین انبارهای خود را از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد شرایط درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس کیلومتر […]

آگهی مناقصه

موضوع مناقصه: خرید خدمات حمل و نقل کالا با وسایط نقلیه تریلی، خاور و وانت نیسان به مدت یکسال

شرکت سازه گستر در نظر دارد خرید خدمات حمل و نقل بین انبارهای خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.

لذا از شرکت‌های واجد شرایط درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج- روبروی پارس خودرو شرکت سازه گستر سایپا- طبقه همکف- امور ارتباطات مراجعه نمایند.

شرایط مناقصه:

۱-سپرده شرکت در مناقصه: ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون)ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی  

۲-زمان دریافت اسناد: از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۱روز یکشنبه

۳- مهلت دریافت پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۱

۴- فقط اشخاص حقوقی که دارای پروانه حمل و نقل از اتحادیه حمل و نقل کالای شهری هستند مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود.   

۵-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

ارتباطات شرکت سازه گستر سایپا