۲۰۲۹ مناقصه – شهرداري بروجرد- لایروبی دریاچه باغ فدک

آگهي مناقصه (نوبت اول) شهرداري بروجرد در نظر دارد لایروبی دریاچه باغ فدک را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط با تجهیزات لازم (بیل مکانیکی زنجیری)واگذار نمايد. شرح مختصر پروژه: ۱-اعتبار پروژه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از اعتبارات جاری ۲-مدارك لازم : قيمت پيشنهادي به انضمام اسناد و مدارک و سوابق اجرایی شرکت باضافه فيش […]

آگهي مناقصه (نوبت اول)

شهرداري بروجرد در نظر دارد لایروبی دریاچه باغ فدک را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط با تجهیزات لازم (بیل مکانیکی

زنجیری)واگذار نمايد.

شرح مختصر پروژه:

۱-اعتبار پروژه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از اعتبارات جاری

۲-مدارك لازم : قيمت پيشنهادي به انضمام اسناد و مدارک و سوابق اجرایی شرکت باضافه فيش واريز شده به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال به شماره حساب

۰۱۰۴۶۱۶۹۹۰۰۰۱ بانك ملي شعبه شهرداري به عنوان سپرده شركت در مناقصه و يا ضمانتنامه معتبر بانكي.

۳-از برنده مناقصه جهت حسن انجام کار ضمانت نامه بانكي اخذ می‌گردد.

۴-به پيشنهادات مخدوش، مبهم و يا فاقد فيش سپرده يا رسيده بعد از مهلت قانوني رسيدگي نمي‌شود.

۵-شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

۶-چنانچه برنده اول يا دوم مناقصه از امضاي قرارداد خودداري نموده سپرده شركت در مناقصه به نفع شهرداري وصول خواهد شد.

۷-مدت ارسال مدارك و پیشنهادات ۱۰ روز پس از انتشار آگهي.

۸-پرداخت هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۹-مدت تحويل اسناد مناقصه تا پايان مهلت قانوني از اداره امور قراردادهاي شهرداري بروجرد.

۱۰- حداقل تعداد پيشنهادهاي دريافت شده جهت بازگشائي در مناقصه نوبت اول ۳ فقره مي‌باشد که در صورت رسیدن به تعداد مذکور بازگشایی حداکثر

یک هفته پس از اتمام تاریخ آگهی صورت خواهد پذیرفت.

منوچهر يوسفي- شهردار بروجرد