۲۰۲۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان- تاسیسات آب

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط عملیات راهبری، بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای کوچک استان نوبت اول    شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان به استناد قانون برگزاري مناقصات و آیین نامه‌های اجرایی آن و آیین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی در نظر دارد: عملیات راهبری، بهره‌برداری […]

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط

عملیات راهبری، بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای کوچک استان

نوبت اول 

 

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان به استناد قانون برگزاري مناقصات و آیین نامه‌های اجرایی آن و آیین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی در نظر دارد: عملیات راهبری، بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرهای ذیل را در ازای تخصیص درصدی از مجموع درآمد خالص وصولی و درآمد خالص حاصل از فروش انشعاب آب شامل حق نصب و انشعاب و با شرح خدمات و حجم عملیات اجرایی مشخص برای دوره زمانی محدود و معین با شرایط ذیل، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر از پروژه:‌

موضوع پروژه: عملیات راهبری، بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب هر یک از شهرهای کوچک استان

کارفرما:‌ شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

شرح خدمات خواسته شده:

۱- بهره‌برداری و نگهداری شبکه توزیع، خطوط انتقال و ایستگاه‌های پمپاژ

۲- بهره‌برداری و نگهداری از چاهها و مخازن

۳- انجام خدمات مشترکین و وصول درآمدها

۴- نصب انشعابات جدید آب

۵- فعالیتهای مورد نیاز بخش بهداشت آب    

دوره بهره برداری : ۲۴ ماه شمسی

محل اجرا: استان سیستان و بلوچستان:

الف- شهرهای حوزه آب و فاضلاب ایرانشهر شامل ( بمپور، بزمان، محمدان، دلگان)

ب- شهرهای حوزه آب و فاضلاب سراوان شامل (سوران، جالق، مهرستان، سیرکان، هیدوچ، گشت، آسپیچ محمدی)

ج- شهرهای حوزه آب و فاضلاب نیکشهر شامل (فنوج، بنت، اسپکه، قصرقند)

د- شهرهای حوزه آب و فاضلاب زابل شامل (هامون شهر، هیرمند، ادیمی، زهک، محمدآباد، بنجار)

ب- شرایط کلی:

پیمانکار متقاضی به صورت شخص حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین سرمایه اولیه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت. شرکت‌های واجد شرایط مي‌توانند از تاریخ چاپ نوبت اول آگهي به مدت ده روز کاری، اعلام آمادگی و توان اجرای خدمات خواسته شده در هر یک از شهرهای مد نظر خود را به همراه اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت در خصوص دارندگان حق امضای مجاز و تعهدآور، تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضای مجاز و تعهدآور، آگهی تاسیس و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان واقع در زاهدان- بلوار شهید قلنبر تحویل نمایند.

بدیهی است پس از بررسی مدارک دریافتی که توسط شرکت‌کنندگان تحویل می‌شود، سایر فرآیندهای قانونی و متداول پیشبرد طرح به همراه اسناد مناقصه و مدارک و جزییات فنی و اجرایی مرتبط با شرح خدمات خواسته شده در مراحل بعدی ارائه خواهد شد. کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی متقاضیان در تمام مراحل اختیار تام دارد.

  شرکت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان