۲۰۳۰ مناقصه – شهرداري بندرماهشهر – خدمات اداری

آگهي مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت‌نامه شماره ۴۴۶/ش مورخ ۹۱٫۴٫۱۷ و ۴۶۹/ش مورخ ۹۴٫۴٫۳۱  شوراي اسلامي شهر در نظر دارد تأمین ۸۵ نفر نیروی انسانی (خدمات اداری) را با شرايط ذيل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید . ۱-اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۲  تا پايان وقت اداري مورخ […]

آگهي مناقصه عمومی مرحله اول

نوبت دوم

شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت‌نامه شماره ۴۴۶/ش مورخ ۹۱٫۴٫۱۷ و ۴۶۹/ش مورخ ۹۴٫۴٫۳۱  شوراي اسلامي شهر در نظر دارد تأمین ۸۵ نفر نیروی انسانی (خدمات اداری) را با شرايط ذيل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید .

۱-اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۲  تا پايان وقت اداري مورخ  ۹۵٫۱۰٫۰۶ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت‌ها در مورخ ۸/۱۰/۹۵ به واحد حراست تحويل مي‌گردد. بازگشايي پاكت‌ها مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۲ مي‌باشد.

۲-مبلغ برآورد اولیه جهت یک سال ۲۵٫۸۴۱٫۰۰۲٫۳۲۵ ريال مي‌باشد كه پيشنهاد دهنده بايد ۵ % قيمت پايه معادل ۱٫۲۹۲٫۰۵۰٫۱۱۷ ريال  را بعنوان سپرده شركت درمناقصه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

۳-شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

۴-هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۵-شرکت کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی(TIN)  باشند.

۶-گواهی معتبر تأیید صلاحیت اداره کار و اموراجتماعی الزامی است.

۷-متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴- ۵۲۳۵۰۰۲۳ -۰۶۱ تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir مراجعه نمایند .  

 

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر