۲۰۳۰ مناقصه – شهرداری رودهن- فضای سبز

تجدید مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۰۵/۱۸۸/ش مورخ ۹۵٫۰۷٫۲۵ شورای اسلامی شهر از محل ردیف اعتباری ۹۲۴۱ بودجه سال ۹۵ نسبت به عملیات حفظ و گسترش فضای سبز و احداث و توسعه آن در قسمت ورودی شهر از سمت محور فیروزکوه و حد فاصل خروجی شهرک پونا اقدام نماید. متقاضیان […]

تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۰۵/۱۸۸/ش مورخ ۹۵٫۰۷٫۲۵ شورای اسلامی شهر از محل ردیف اعتباری ۹۲۴۱ بودجه سال ۹۵ نسبت به عملیات حفظ و گسترش فضای سبز و احداث و توسعه آن در قسمت ورودی شهر از سمت محور فیروزکوه و حد فاصل خروجی شهرک پونا اقدام نماید. متقاضیان پیشنهاد می‌توانند پس از انتشار آگهی مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۲ جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۳۲۷۴- ۰۲۱) مراجعه نمایند.

۱-موضوع مناقصه: حفظ و گسترش فضای سبز و احداث و توسعه آن در قسمت ورودی شهر از سمت محور فیروزکوه و حد فاصل خروجی شهرک پونا    

۲- مدت اجرای کار ۲ ماه از شروع قرارداد می‌باشد.

۳- مبلغ برآورد اولیه: ۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ اقدام نمایند.

۴- مهلت تسلیم اسناد و دریافت پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری از روز ۹۵٫۰۹٫۲۳ پایان وقت اداری ۹۵٫۱۰٫۰۴ خواهد بود.  

۵- تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز ۹۵٫۱۰٫۰۶ راس ساعت ۱۵ در دفتر شهردار می‌باشد.

۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۷- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و بدون لاک و مهر، ترتیب اثر نخواهد شد.

۸- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.

۹- سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است.

۱۰- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

 

مهدی کچویی- شهردار رودهن