۲۰۳۱ مناقصه – شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه- فضای سبز

آگهي مناقصه ۲۳-۹۵ نوبت اول شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد انجام نظافت ساختمان‌هاي كالج، ساختمان شماره دو (امير كبير)، ساختمان ۲۲۰ مفتح ، كارگاه مفتح، محوطه منازل سازماني دردشت و نگهداري فضاي سبز موجود و تامين نيروي انساني جهت آبدارخانه‌هاي سطح سازمان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله‌اي […]

آگهي مناقصه

۲۳-۹۵

نوبت اول

شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد انجام نظافت ساختمان‌هاي كالج، ساختمان شماره دو (امير كبير)، ساختمان ۲۲۰ مفتح ، كارگاه مفتح، محوطه منازل سازماني دردشت و نگهداري فضاي سبز موجود و تامين نيروي انساني جهت آبدارخانه‌هاي سطح سازمان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله‌اي واگذار نمايد.

لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ريال بابت اســناد و پاكات مــخصوص منــاقصه به حــساب  جــاري ۷۰۰۸۰۳۵۸۲۵۳۸  بانك شهر (شعبه فردوسي كد ۳۲۹) در وجه شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۲به نشاني: تهران-خيابان انقلاب اسلامي-تقاطع حافظ-شماره۹۵۶- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها-مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۳مي‌باشد. 

– تاكيد مي‌گردد اسناد مناقصه فقط بصورت حضوري و با ارايه معرفي‌نامه رسمي قابل دريافت است.

– سپرده شركت در مناقصه معادل ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰( يك ميليارد و سيصد ميليون)ريال مي‌باشد.

– اين آگهي در سه روزنامه به چاپ رسيده و هزينه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه

 

metro.tehran.ir