۳۹۸۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – عملیات اجرایی خط کشی طولی بلواره

آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۱۰   شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد «عملیات اجرایی خط کشی طولی بلوارهای پرتردد شهید سلیمانی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و برخی از معابر فرعی فازهای طرح مسکن مهر که فاقد خط‌کشی بوده» را حسب […]

آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی)

شماره ۱-۱۰

  شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد «عملیات اجرایی خط کشی طولی بلوارهای پرتردد شهید سلیمانی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و برخی از معابر فرعی فازهای طرح مسکن مهر که فاقد خط‌کشی بوده» را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدشرایط كه داراي حداقل رتبه ۵ راه و ترابری و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۴۰۴۲۴۵/۹۹ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ و بخش‌نامه ۱۹۴۰۹۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰، ۹۵/۵۷۶۷۵۶ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۵ و نامه ۵۷۷۴ مورخ ۰۹/۰۱/۱۴۰۲ از سازمان برنامه‌وبودجه كشور می‌باشند را با شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۳۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع كل برآورد: ۴۷٫۰۱۳٫۰۰۵٫۹۰۰ ریال (بر اساس فهرست‌بهای سال ۱۴۰۲)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزیابی‌کیفی)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۲٫۳۵۰٫۶۵۰٫۲۹۵ ریال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ تا روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۵:۳۰ ظهر روز شنبه مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت ۱۵:۳۰ ظهر روز شنبه مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. (در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد)

ث) تاريخ گشایش پيشنهادها: مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۶۷۹۰۰۵۴-۰۲۱ با داخلی ۱۵۳ بابت اسناد و بابت مسائل فنی با آقای میرزا پور با شماره موبایل ۰۹۱۹۹۹۱۸۸۳۸ تماس حاصل نمایید.

توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی‌کیفی و پیشنهاد پاکت‌های (ب) و (ج) الزامی می‌باشد.

شرکت عمران شهر جدید پرند