۲۰۳۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند- ساختمان اداری

تجديد مناقصه عمومي(يك‌ مرحله‌اي) شماره ۳- ۹ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، پروژه آماده‌سازي و ساختمان غسالخانه و اداري آرامستان شهر جديد پرند، را در قبال ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد […]

تجديد مناقصه عمومي(يك‌ مرحله‌اي)

شماره ۳- ۹

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، پروژه آماده‌سازي و ساختمان غسالخانه و اداري آرامستان شهر جديد پرند، را در قبال ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، حسب مشخصات جدول ذيل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه مورد نظر و ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۹۴٫۰۳٫۰۵ از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

(تجديد آگهي مناقصه شماره ۱-۹)

عنوان پروژه

متراژ
(مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرايب براساس فهارس بهاي سال ۹۵ (ريال)

مجموع مبلغ کل برآورد با اعمال ضرایب بر اساس فهارس بهای سال ۹۵ (ریال)

مبلغ تضمين شركت

در مناقصه (ريال)

صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

مدت قرارداد

آماده سازي

۶۷٫۰۰۰

۱۶٫۸۲۶٫۴۱۶٫۰۰۶

۳۶٫۱۰۱٫۲۴۴٫۶۴۹

۱٫۸۰۵٫۰۶۲٫۲۳۲

رتبه ۵ راه و باند و ۵ ابنيه

۱۲ماه

ساختمان اداري

۳۴۰

۵٫۰۸۴٫۰۱۶٫۰۶۹

ساختمان غسالخانه

۹۲/۱۰۷۹

۱۴٫۱۹۰٫۸۱۲٫۵۷۴

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ  قيد شده در جدول فوق، حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است.

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ۹۵٫۰۹٫۲۴تا پايان وقت اداري۹۵٫۱۰٫۰۱(به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد: تا ساعت ۱۵:۳۰، مورخ۹۵٫۱۰٫۱۳

پ) محل تحويل اسناد: دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند (به آدرس فوق‌الاشاره)

ث) تاريخ بازگشايي پيشنهادها:۹۵٫۱۰٫۱۴، ساعت ۱۰ صبح (اتاق جلسات) 

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند كد ۲۶۰۶ به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره مراجعه نماييد. (تلفن تماس: ۸-۵۶۷۹۰۰۳۵-۰۲۱)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه – مزايده، بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. الف/۹۵ 

شرکت عمران شهر جدید پرند