۲۰۳۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي کارون- قطعات PVDF

آگهی مناقصه خريد ۱۶۰ قلم قطعات PVDFپتروشيمي کارون۱۵/۵۵۷–MN شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد مناقصه خرید ۱۶۰ قلم قطعات PVDF از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد. محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۲۰۱۶ جهت دريافت اسناد از طريق […]

آگهی مناقصه

خريد ۱۶۰ قلم قطعات PVDFپتروشيمي کارون۱۵/۵۵۷MN

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد مناقصه خرید ۱۶۰ قلم قطعات PVDF از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.

محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۲۰۱۶

جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزي و برگ درخواست خود را به آدرسrshaabaninejad@krnpc.ir ارسال نماييد.(ذکر آدرس ايميل معتبرجهت ارسال اسناد مناقصه پس از ارسال درخواست ضروری می­‌باشد(

زمان تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ۹۵٫۰۹٫۲۴ لغايت ۹۵٫۱۰٫۰۴

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري۹۵٫۱۰٫۱۴

قيمت فروش اسناد: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال واریز به حساب ۵۱۹۳۳۳۱۱۱۷ بانک ملت بنام شرکت پتروشیمی کارون

الف:مناقصه يک مرحله‌اي با ارزیابی کیفی بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم پیوست مناقصه، مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

ب: حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

پ: پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

ج: کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/557

مناقصه خريد ۱۶۰ قلم  قطعات PVDFپتروشيمي کارون

نوبت  اول

 

           

           

 

 

  روابط عمومي پتروشيمي کارون