۲۰۳۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید مانیتورینگ

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت اول    RHP-7302509516 – T20درخواست شماره:   موضوع آگهي: خرید سیستم مانیتورینگ لرزش براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت اول 

 

RHP-7302509516 – T20درخواست شماره:  

موضوع آگهي: خرید سیستم مانیتورینگ لرزش

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس