۲۰۳۲ مناقصه – شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه- تاسیسات برقی

آگهي مناقصه ۲۴-۹۵ نوبت دوم شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد خدمات اجراي عمليات تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمان‌هاي كالج و امير كبير و ساختمان ۲۲۰مفتح و كارگاه مفتح را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله‌اي واگذار نمايد.   لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطلاعات […]

آگهي مناقصه

۲۴-۹۵

نوبت دوم

شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد خدمات اجراي عمليات تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمان‌هاي كالج و امير كبير و

ساختمان ۲۲۰مفتح و كارگاه مفتح را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله‌اي واگذار نمايد.

  لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ريال بابت اســناد و پاكات

مــخصوص منــاقصه به حــساب  جــاري ۷۰۰۸۰۳۵۸۲۵۳۸  بانك شهر (شعبه فردوسي كد ۳۲۹) در وجه شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه تا پايان وقت

اداري مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۲به نشاني: تهران-خيابان انقلاب اسلامي-تقاطع حافظ-شماره۹۵۶- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها-مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه تا

پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۳مي‌باشد.

– تاكيد مي‌گردد اسناد مناقصه فقط بصورت حضوري و با ارايه معرفي‌نامه رسمي قابل دريافت است.

– سپرده شركت در مناقصه معادل ۱۹۵،۰۰۰،۰۰۰(يكصد و نود و پنج ميليون)ريال مي‌باشد.

– اين آگهي در سه روزنامه به چاپ رسيده و هزينه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه

metro.tehran.ir