۱۸۲۳ آگهی – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- اصلاحیه

  اصــــلاحـيـــه نوبت اول      اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر  روز بازگشايي موضوع آگهي شماره‌هاي ۸۱/۹۴ تجديد و ۸۷/۹۴ به روز سه‌شنبه ۹۴٫۱۲٫۲۵ و بازگشايي آن به روز چهارشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۶  اصلاح مي‌گردد.    

  اصــــلاحـيـــه

نوبت اول

     اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

 روز بازگشايي موضوع آگهي شماره‌هاي ۸۱/۹۴ تجديد و ۸۷/۹۴ به روز سه‌شنبه ۹۴٫۱۲٫۲۵ و بازگشايي آن به روز چهارشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۶  اصلاح مي‌گردد.