۲۰۳۴ مناقصه – شهرداري بندرماهشهر- خدمات شهری

آگهي مناقصه عمومی مرحله سوم – نوبت دوم شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۷۳۷/ش مورخ ۹۵٫۰۵٫۱۷شوراي اسلامي شهر در نظر دارد واگذاری امور خدمات شهری ناحیه صنعتی و شهرک‌های طالقانی و شهید رجایی را با شرايط ذيل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید . ۱-اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۸ تا پايان […]

آگهي مناقصه عمومی مرحله سوم نوبت دوم

شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۷۳۷/ش مورخ ۹۵٫۰۵٫۱۷شوراي اسلامي شهر در نظر دارد واگذاری امور خدمات شهری ناحیه صنعتی و شهرک‌های طالقانی و شهید رجایی را با شرايط ذيل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید .

۱-اسناد مناقصه از مورخ ۹۵٫۰۹٫۲۸ تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۳ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت در مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۵ به واحد حراست شهرداری تحويل مي‌گردد. بازگشايي پاكت‌ها مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۹ مي‌باشد.

۲-مبلغ اولیه کار ۳۶٫۰۹۷٫۹۹۵٫۵۵۲ ریال می‌باشد که پیشنهاد دهنده باید ۵٪ قیمت پایه (۱٫۸۰۴٫۸۹۹٫۷۸۰ ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

۳-شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

۴-هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۵-شرکت‌کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی (TIN)  باشند.

۶-گواهی معتبر تأیید صلاحیت اداره کار و اموراجتماعی الزامی است.

۷-متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴-۵۲۳۵۰۰۲۳ – ۰۶۱ تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند. 

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر