۲۰۳۵ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- خرید کابل

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نوبت دوم · مناقصه‌گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ·موضوع : شماره مناقصه موضوع مناقصه سپرده شرکت در مناقصه (ریال) ۵۶/۹۵ خرید ۳۴۸ کیلومتر کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳ پیوست اسناد مناقصه   ·  مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۹٫۲۴ لغایت ۹۵٫۱۰٫۰۱ ·محل دریافت اسناد مناقصه: · الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

نوبت دوم

· مناقصه‌گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

·موضوع :

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

۵۶/۹۵

خرید ۳۴۸ کیلومتر کابل خودنگهدار

۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳

پیوست اسناد مناقصه

 

·  مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۹٫۲۴ لغایت ۹۵٫۱۰٫۰۱

·محل دریافت اسناد مناقصه:

· الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۱ امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات

۳۳۳۳۴۰۳۹-۰۶۱

·توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir ، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطلاع رسانی http:/iets.mporg.ir نیز قابل رویت

می باشد.

·تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه : پایان وقت اداری روز یکشنبه ۹۵٫۱۰٫۱۲

·محل تحویل پاکت‌های مناقصه : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- طبقه اول اتاق ۱۰۹

·تاریخ گشایش پاکت‌های مناقصه: روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۴ ساعت ۱۴

· مبلغ خرید اسناد مناقصه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز

·پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه

شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت‌نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

· به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

· به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان