۱۸۲۳ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین- ساخت و تحویل یک دستگاه پوسته بوستر پمپ

آگهی مناقصه عمومی شماره ( ۷۲/۹۴) نوبت دوم شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد تهیه مواد، ساخت و تحویل یک دستگاه پوسته بوستر پمپ خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید. لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را […]

آگهی مناقصه عمومی شماره ( ۷۲/۹۴)

نوبت دوم

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد تهیه مواد، ساخت و تحویل یک دستگاه پوسته بوستر پمپ خود را از طریق مناقصه عمومی به

شرکت‌های واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت به عمل می‌آید از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۵ جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت

www.raminpower.irو یا به همراه داشتن درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ ۲۱۸٫۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۷۸۳۳۳۶۶۰۰۳ بانک ملی ایران

در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین (غیر قابل استرداد و واگذاری به غیر) به آدرس: اهواز- کیلومتر ۲۰ جاده مسجد سلیمان –شرکت مدیریت

تولید برق اهواز –نیروگاه رامین (اداره قراردادها) و یا به آدرس: تهران –خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید قندی (پالیزی)- پلاک ۶۷- واحد ۲ مراجعه نمایند،

ضمنا شماره تلفن ۳۴۴۶۰۹۵۶-۰۶۱ آماده پاسخگویی به سئوالات شرکت‌ها می باشد.

الف –نوع مناقصه: عمومی – دو مرحله‌ای

ب- محل اعتبار: از محل بودجه تعمیرات اساسی شرکت می‌باشد.

ج- شرایط متقاضی: دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط، توانائی ارائه ضمانتنامه به مبلغ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه

(همچنین مبلغ ده درصد کل مبلغ پیشنهادی در صورت برنده شدن به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات)

حق چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

www.raminpower.ir