۲۰۳۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید ژنراتور

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی (يك مرحله‌ای – نوبت اول) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران ۲-موضوع مناقصه: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ۵۰۰ کاوا ۳-مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(يك مرحله‌ای نوبت اول)

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۲-موضوع مناقصه: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ۵۰۰ کاوا

۳-مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه:متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۱ با معرفی‌نامه معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن: ۳۶۲۷۰۰۱۵ ۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۴-مدت تحویل کالا:یک ماه  می‌باشد

۵-محل اعتبار: طرحهای عمرانی – اوراق مشارکت – اسناد خزانه اسلامی

۶–مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه: به میزان ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

 ضمانت‌نامه بانکی معتبر صادره از بانکهای رسمی و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا

 به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی  شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه: تا ساعت ۱۴روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۶ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

۸-زمان و محل بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۷ در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

۹-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۰-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد :۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:

 

(http://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir)  (http://www.iets.mporg.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران