۲۰۳۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند- پروژه پارک

مناقصه عمومي( يك‌مرحله‌اي) شماره ۱- ۱۰ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، اجراي پروژه پارك به مساحت ۲/۳ هكتار را در قبال ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، حسب مشخصات ذيل […]

مناقصه عمومي( يك‌مرحله‌اي)

شماره ۱- ۱۰

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد ، اجراي پروژه پارك به مساحت ۲/۳ هكتار را در قبال ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، حسب مشخصات ذيل را به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه ۵ ابنيه و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۹۴٫۰۳٫۰۵ از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع كل برآورد -/۳۷٫۵۸۹٫۸۵۲٫۱۲۹ ريال (بر اساس فهارس بهاي سال ۹۵ )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ۱٫۸۷۹٫۴۹۲٫۶۰۶ ريال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است.

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ۹۵٫۱۰٫۰۱تا پايان وقت اداري.۹۵٫۱۰٫۰۷(به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد: تا ساعت ۱۵:۳۰ ، مورخ۹۵٫۱۰٫۱۹

پ) محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند (به آدرس فوق‌الاشاره)

ث) تاريخ بازگشايي پيشنهادها :۹۵٫۱۰٫۲۰، ساعت ۱۰ صبح (اتاق جلسات) 

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند كد ۲۶۰۶ به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : ۸-۵۶۷۹۰۰۳۶-۰۲۱)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت )، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه – مزايده، بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. الف/۹۵ 

                        شرکت عمران شهر جدید پرند