۲۰۳۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید لوله پلی اتیلن

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی (يك مرحله‌ای – نوبت دوم) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران ۲-موضوع مناقصه: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید ۷۷۷۰ متر لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی در اقطار ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ میلیمتر ۳-مهلت و محل دریافت […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(يك مرحله‌ای  نوبت دوم)

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۲-موضوع مناقصه: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید ۷۷۷۰ متر لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی در اقطار ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ میلیمتر

۳-مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۱ با معرفی‌نامه معتبر و

فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین  مجتمع ادارات  خیابان دولت  شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه

مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵  ۰۲۱  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۴-مدت تحویل کالا:یک سال می باشد

۵-محل اعتبار: طرحهای عمرانی – اوراق مشارکت – اسناد خزانه اسلامی

۶–مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :به میزان ۴٫۴۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

– ضمانت‌نامه بانکی معتبر صادره از بانکهای رسمی و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا

به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی  شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

به پیشنهادهای فاقدامضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین

پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه:تا ساعت ۱۴روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۶ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

۸-زمان و محل بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۷ در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

(تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

۹-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۰-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد :۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و

قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir)  (http://www.iets.mporg.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران