۴۰۰۳ مزایده – شركت مديريت توليد برق نكا – فروش پسماندهای جامد كف كوره

« آگهي مزایده‌عمومی شماره ۴۴/۱۴۰۲» شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد حدود ۲۵ تن پسماندهای جامد كف كوره و حدود ۶۰ تن پسماندهای آبگيري شده حاصل از قلياشويي بويلر نيروگاه شهيد سليمي نكا به‌صورت یکجا را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند اسناد مزایده را از روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ لغایت […]

« آگهي مزایده‌عمومی شماره ۴۴/۱۴۰۲»

  • شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد حدود ۲۵ تن پسماندهای جامد كف كوره و حدود ۶۰ تن پسماندهای آبگيري شده حاصل از قلياشويي بويلر نيروگاه شهيد سليمي نكا به‌صورت یکجا را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند اسناد مزایده را از روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ لغایت روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس SETADIRAN.IR با شماره ۱۰۰۲۰۹۳۷۹۱۰۰۰۰۰۶ اقدام نموده و پس از بازدید و تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۲ ضمن بارگذاری هر سه پاکت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فقط پاکت الف را به‌صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پيشنهادات واصله رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ با توجه به شرايط مزایده باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است به پيشنهادهاي فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

۲-سپرده شركت در مزایده: مبلغ سپردة شركت در مزایده ۱٫۷۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است كه بايستي به یکی از صورت‌هاي مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده در پاكت الف به دستگاه مزایده گذار تسليم گردد:

۱-۲-رسيد بانكي واريز وجه مزبور به‌حساب سيبا ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸ اين شركت نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا

۲-۲-ضمانتنامه بانكي به نفع خريدار برابر با فرم پيوست كه می‌بایست داراي ۳ ماه اعتبار باشد.

۳-به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۴-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط، در اسناد مزایده مندرج است.

جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سایت‌های WWW.SETADIRAN.IR www.npgm.ir, wwn.namniroo.tpph.ir و پايگاه ملي مناقصات كشور مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن ۰۹۱۱۱۵۲۶۲۰۴ آقای اسدپور و جهت كسب اطلاعات فني و هماهنگي بازديد با شماره تماس ۰۹۱۱۲۵۶۹۵۴۴ آقای مهندس قادر نژاد حاصل فرماييد.

 

اداره روابط‌عمومی