۲۰۳۸ مناقصه – شرکت مخابرات ایران منطقه ایلام – شبکه کابل

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۲/۹۵ مناقصه‌گذار: شرکت مخابرات ایران – منطقه ایلام   موضوع مناقصه: واگذاری عملیات اجرایی نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن آزادگان و مرکز شهید زواره‌ای با تامین مصالح مبلغ برآورد اولیه:۶٫۷۹۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال به حروف شش میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۲/۹۵

مناقصه‌گذار: شرکت مخابرات ایران منطقه ایلام  

موضوع مناقصه: واگذاری عملیات اجرایی نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن آزادگان و مرکز شهید زواره‌ای با تامین مصالح

مبلغ برآورد اولیه:۶٫۷۹۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال به حروف شش میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال  

تاریخ خرید اسناد مناقصه: ۹۵٫۱۰٫۰۱ لغایت ۹۵٫۱۰٫۱۲

آخرین مهلت تحویل اسناد:‌ ساعت ۱۵:۳۰ روز ‌یکشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۸

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۹در سالن جلسات مخابرات منطقه ایلام

بهای اوراق مناقصه:  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا شماره ۰۱۰۶۰۷۰۰۳۱۰۰۷ بانک ملی

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:‌ ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال)

۱-ضمانت‌نامه بانکی معتبر ۲-واریز وجه نقد ۳- چک بانکی رمزدار یا چک تضمین شده

محل خرید اسناد: ایلام- خ آیت ا… حیدری، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه دوم، اتاق ۲۱۷، واحد تدارکات و پشتیبانی

محل تحویل پاکات مناقصه: ایلام- خ آیت ا… حیدری، ساختمان مرکزی مخابرات، اداره بازرسی مخابرات منطقه ایلام

مدت قرارداد:‌ ۱۲ ماه (یکسال)

مدیر پروژه: اداره مخابرات شهرستان ایلام    تلفن: ۲۲۴۲۰۲۰

 به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء و مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادیی که پس از انقضاء مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمانت‌نامه بانکی تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف و کلیه اوراق مناقصه پس از مهر و امضاء و سوابق کاری و گواهی حسن انجام کار و مشخصات فنی کالا و خدمات در پاکت ب و برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج و هر سه پاکت در پاکت اصلی لاک و مهر تحویل اداره بازرسی مخابرات منطقه ایلام نمایید.

مخابرات منطقه ایلام در رد یا قبول یک یا کلیه، پیشنهاد واصله مختار است.

-برنده معامله حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون اخذ موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد.

-پرداخت کلیه کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد بر عهده برنده مناقصه است.

– مناقصه مذکور ۶ برگ مشخصات فنی پیوست شماره  (۱) دارد که ضمیمه پیش نویس قرارداد است که مهر و امضاء کلیه اوراق الزامی است در صورت عدم مهر وامضاء صاحبان مجاز شرکت از دور رقابت شرکت در مناقصه حذف می‌گردد.

-پیمانکار و کلیه کارکنان مرتبط وی می‌بایست حداقل دارای سابقه اجرای ۲ مورد قرارداد مشابه نگهداری شبکه کابل و هوایی باشد با تایید دستگاه نظارت مربوطه

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

فاکس: ۳۳۸۱۴۵۶- ۰۸۴۳      تلفن: ۳۳۳۸۱۴۵۳

ضمناً اسناد مناقصه در سایت‌های ذیل قابل دریافت می‌باشد.

آدرس اینترنتی: www.irantelecom.ir              www.ilam-telecom.ir           www.iets-mporg.ir 

شرکت مخابرات ایران منطقه ایلام