۴۰۱۰ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا – تعویض لوله‌های فلزی سیستم آبرسانی

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا در نظر دارد نسبت به تعویض لوله‌های فلزی سیستم آبرسانی گروه مخازن آبیک قزوین را با لوله‌های پلی‌اتیلنی برابر برگ مشخصات فنی و نقشه‌های تدوینی از طریق مناقصه‌عمومی به شرح زیر اقدام نماید: ۱- زمان و مکان بازدید از اماکن و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ […]

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای

فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا در نظر دارد نسبت به تعویض لوله‌های فلزی سیستم آبرسانی گروه مخازن آبیک قزوین را با لوله‌های پلی‌اتیلنی برابر برگ مشخصات فنی و نقشه‌های تدوینی از طریق مناقصه‌عمومی به شرح زیر اقدام نماید:

۱- زمان و مکان بازدید از اماکن و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز کاری به نشانی: ۷۰ کیلومتری اتوبان تهران-قزوین، گروه مخازن آبیک، ف آما و پش مرکز نزاجا، پست مهندسی

۲- متقاضیان جهت دریافت توضیحات تکمیلی از مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ الی ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ به دفتر پست مهندسی گروه مخازن آبیک مراجعه نمایند.

۳- هزینه روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۴- دستگاه مناقصه‌گزار در قبول یا رد پیشنهادات مختار می‌باشد.

به پیشنهادات فاقد فیش واریزی شرکت در مناقصه، مبهم، مخدوش و پایین‌تر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد تاریخ بازدید، تحویل اسناد و تسلیم پاکات شرکت در مزایده از مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ الی ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۰۹: ۰۰ الی ۱۴: ۰۰ به نشانی ۷۰ کیلومتری اتوبان تهران قزوین، گروه مخازن آبیک ف آما و پش مرکز نزاجا، پست مهندسی می‌باشد.

۵- شماره حساب ۶۱۵۸۸۰۰۱۷۸۵۰۵ نزد بانک سپه به‌نام تمرکز عواید داخلی جهت واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به‌منظور خرید اوراق مناقصه و شماره‌حساب ۶۱۵۸۸۰۰۱۴۴۹۰۴ نزد بانک سپه به‌نام سپرده شرکت در مناقصه جهت واریز سپرده می‌باشد.

۶- شماره تماس: ۳۲۹۳۳۴۴۱ -۰۲۸ و ۰۹۱۶۲۰۴۳۴۸۱

فرمانده آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا