۴۰۱۰ مناقصه – سازمان مدیریت پسماند شهرداری­های شهرستان­های رباط‌کریم و بهارستان – تأمین نیروی انسانی نگهبانی

آگهی مناقصه‌عمومی (نوبت اول) سازمان مدیریت پسماند شهرداری­های شهرستان­های رباط‌کریم و بهارستان در نظر دارد نسبت به تأمین نیروی انسانی نگهبانی مرکز رودشور و کادر اداری از طریق شرکت‌های خدماتی و حفاظتی اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت­های واجدشرایط دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز […]

آگهی مناقصه‌عمومی

(نوبت اول)

سازمان مدیریت پسماند شهرداری­های شهرستان­های رباط‌کریم و بهارستان در نظر دارد

نسبت به تأمین نیروی انسانی نگهبانی مرکز رودشور و کادر اداری از طریق شرکت‌های خدماتی و حفاظتی اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت­های واجدشرایط دعوت می­گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ به دفتر امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

  • چاپ اول: ۲۳/۱۱/۱۴۰۲
  • چاپ دوم: ۲۹/۱۱/۱۴۰۲
  • مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ الی ۰۸/۱۲/۱۴۰۲
  • جلسه کمیسیون معاملات عالی معاملات ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۲
  • مشخصات موضوع مورد مناقصه‌عمومی: مندرج در جدول ذیل
ردیف موضوع مناقصه‌عمومی مبلغ اعتبار (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‌عمومی
۱ واگذاری و تأمین نیروی انسانی نگهبانی مرکز رودشور و کادر اداری از طریق شرکت‌های خدمات و حفاظتی ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بدیهی است:

الف) هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ب) سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ج) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ پیشنهادی سالانه به شماره‌حساب ۰۱۰۷۰۷۸۱۴۶۰۰۴ نزد بانك ملي شعبه رباط‌کریم می­باشد.

د) سایر مشخصات و موارد در اسناد درج گردیده است.

آدرس: رباط‌کریم میدان آزادگان، بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پلاک ۷۴۲، واحد ۱

شماره تماس: ۵۶۷۳۰۰۶۳

روابط‌عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان