۴۰۱۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق استان تهران – انجام امور خدماتی و نظافتی

 شركت توزيع نيروي برق استان تهران آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی شماره ۲۲/۱۴۰۳ شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد انجام امور خدماتی و نظافتی در ساختمان‌های ستاد و مناطق به‌صورت حجمی را با توجه به شرایط مندرج در اسناد از طريق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی به شرکت‌های […]

 شركت توزيع نيروي برق استان تهران

آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی شماره ۲۲/۱۴۰۳

شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد انجام امور خدماتی و نظافتی در ساختمان‌های ستاد و مناطق به‌صورت حجمی را با توجه به شرایط مندرج در اسناد از طريق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی به شرکت‌های واجدشرایط واگذار نمايد.

لذا از شرکت‌هایی كه دارای صلاحیت به شرح اسناد مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد، از مورخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۲ لغایت پايان وقت اداري مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۱۸۱۰۰۰۲۹۴ به شرح ذیل و از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند.

دریافت اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.

– تاريخ تحويل (عودت) اسناد: مناقصه‌گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ در سامانه ستاد بارگذاری و به‌صورت فیزیکی نیز به شرح اسناد تحویل دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران (به نشانی تهران، میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، جنب مترو) تحويل نمايند.

تلفن‌های تماس: ۳۵۰۸۱۳۴۲ و ۳۳۳۱۸۵۹۱ و نمابر ۳۳۳۴۹۰۴۸

– تاريخ گشایش پاکت‌های پیشنهادی به‌منظور ارسال به کمیته فنی جهت ارزیابی‌کیفی: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

-میزان تضمین شرکت در مناقصه: به مبلغ ۳٫۵۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال می‌باشد.

– به پيشنهادهاي فاقد سپرده، مشروط، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

– هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مي‌باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

اطلاعات مناقصه از طريق پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نشانی: HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و پايگاه اطلاع‌رسانی شركت توانیر به نشانی: HTTP://wamp.tavanir.org.ir/tender/main در دسترس می‌باشد.

شركت توزيع نيروي برق استان تهران