۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید داپلکسر

آگهی مناقصه عمومی بدون اخذ سپرده درخواست شماره: RHP- 7302509806 – T20 موضوع آگهی: خرید داپلکسر برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط عمومی و امور بین الملل  

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP- 7302509806 – T20

موضوع آگهی:

خرید داپلکسر

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین الملل