۴۰۱۰ مزایده – شهرداری ماکو – فروش ضایعات

آگهی تجدید مزایده فروش ضایعات شهرداری ماکو در نظر دارد ضایعات موجود در انبار شهرداری را از طریق مزایده به پیشنهاددهندگان واجدشرایط در اجرای بند ۰۶ مصوبه ۱۳۲ شورای اسلامی شهر ماکو به مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ و رأی کمیته انطباق به شماره ۱۴۰۸۷۴ مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲ واگذار نماید، متقاضیان می‌توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت […]

آگهی تجدید مزایده فروش ضایعات

شهرداری ماکو در نظر دارد ضایعات موجود در انبار شهرداری را از طریق مزایده به پیشنهاددهندگان واجدشرایط در اجرای بند ۰۶ مصوبه ۱۳۲ شورای اسلامی شهر ماکو به مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ و رأی کمیته انطباق به شماره ۱۴۰۸۷۴ مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲ واگذار نماید، متقاضیان می‌توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد آگهی همچنین شرکت در این مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی https://setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره مزایده: ۱۰۰۲۰۵۰۱۰۶۰۰۰۰۰۳

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده:‌ مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰