۴۰۱۰ مزایده – بانك ملت – فروش تعداد ۲۱۵ دستگاه خودپرداز

آگهي مزایده‌عمومی شماره ۳۵۹‏/۱۴۰۲   الف: مزايده گزار: بانك ملت ب: موضوع مزايده: فروش تعداد ۲۱۵ دستگاه خودپرداز با ۲۰% زیر قیمت پایه کارشناسی ۴۴٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال   ج: سپرده شركت در مزايده: ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط شرکت در مزایده بانکی (غیر از بانک ملت) و یا چک‌بانکی/ بین‌بانکی غیر از چک عادی مشتریان […]

آگهي مزایده‌عمومی شماره ۳۵۹‏/۱۴۰۲

 

الف: مزايده گزار: بانك ملت

ب: موضوع مزايده: فروش تعداد ۲۱۵ دستگاه خودپرداز با ۲۰% زیر قیمت پایه کارشناسی ۴۴٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 

ج: سپرده شركت در مزايده: ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط شرکت در مزایده بانکی (غیر از بانک ملت) و یا چک‌بانکی/ بین‌بانکی غیر از چک عادی مشتریان و یا فیش واریز سپرده نقدی به مبلغ ۲٫۲۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۴۰۲۱۷۵۰۰۳۰۳۵۹۱۷۹ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانك ملت)

 

د: مدارك موردنیاز جهت دريافت اسناد مزايده: ارائه معرفی‌نامه و فيش ۱.۰۰۰٫۰۰۰ ريالي واريزي به‌حساب جاري جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۴۰۲۱۷۵۰۰۳۰۳۵۹۲۱۹ قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملت.

 

ه: محل دريافت اسناد مزايده: تهران، خیابان طالقاني، مقابل ساختمان وزارت نفت‏‏، ساختمان شماره ۳۸۰، طبقه ششم، واحد معاملات و قراردادها، شماره تماس: ۶۴۸۲۱۰۵۰ ‏و ۶۴۸۲۱۱۸۶

 

 

جدول زماني انجام مزايده
آغاز توزيع اسناد مزايده از ساعت ۰۸:۰۰ صبح مورخ ۱۸‏/۱۱‏/۱۴۰۲
مهلت ارسال مدارک مزایده تا پایان وقت اداری مورخ ۲۸‏‏‏/۱۱‏‏‏/۱۴۰۲
تاريخ گشایش پاكت‌ها رأس ساعت ۰۸:۳۰ مورخ ۲۹‏‏‏/۱۱‏‏‏/۱۴۰۲