۲۰۳۹ مزایده – شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان- فروش دستگاه خودرو

آگهی مزایده عمومی شماره ۱-۹۵ شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد ۶ دستگاه خودروی خود به شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۱۰۰۹۵۱۳۶۹۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی به فروش برساند. زمان انتشار در سایت : ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۴ساعت ۰۷:۰۰  مهلت دریافت […]

آگهی مزایده عمومی شماره ۱-۹۵

شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد ۶ دستگاه خودروی خود به شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۱۰۰۹۵۱۳۶۹۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۴ساعت ۰۷:۰۰  مهلت دریافت اسناد مزایده : ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ بازدید از ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۴ تا ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ از ساعت ۷ تا ۱۴ 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۳ساعت ۱۴:۰۰

زمان بازگشایی ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ زمان اعلام برنده: ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ساعت ۱۰:۰۰

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می‌باشد:

۱٫برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان‌پذیر می‌باشد.

۲٫پیشنهاد می‌گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

۳٫علاقمندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره‌های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۲۷۳۱۳۱۳۱

دفتر ثبت نام استان تهران : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

 

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام/پروفایل مزایده‌گر» موجود است.