۲۰۴۰ مزایده – شركت حمل و نقل ريلي رجا- فروش خودرو

آگهي مزايده شماره ۰۳/۹۵  سازمان: شركت حمل و نقل ريلي رجا موضوع مزايده: فروش تعداد ۲۴ دستگاه انواع خودروي اسقاطي در تهران به شرح جدول ذيل: رديف شرح تعداد/ دستگاه ۱ پيكان سواري ۱ ۲ نيسان پاترول سواري ۱ ۳ وانت پيكان ۴ ۴ وانت مزدا ۱۶۰۰ ۱۳ ۵ وانت نيسان ۳ ۶ وانت تويوتا […]

آگهي مزايده شماره ۰۳/۹۵ 

سازمان: شركت حمل و نقل ريلي رجا

موضوع مزايده: فروش تعداد ۲۴ دستگاه انواع خودروي اسقاطي در تهران به شرح جدول ذيل:

رديف

شرح

تعداد/ دستگاه

۱

پيكان سواري

۱

۲

نيسان پاترول سواري

۱

۳

وانت پيكان

۴

۴

وانت مزدا ۱۶۰۰

۱۳

۵

وانت نيسان

۳

۶

وانت تويوتا دوكابين

۲

توضيحات: شركت‌كنندگان مي‌توانند نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت در خصوص هر يك از خودروها يا تمامي آنها اقدام نمايند.

 محل دريافت اسناد و بازگشايي پيشنهادها: تهران- خيابان كريم‌خان زند- نبش سنايي- شركت حمل و نقل ريلي رجا- طبقه دوم- مديريت تداركات- اتاق ۲۰۷ – گروه قراردادهاي اجرايي

مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت اداري روز دوشنبه۹۵٫۱۰٫۱۳

مهلت ارائه  پيشنهادات: تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ۹۵٫۱۰٫۲۲

ساعت و روز قرائت پيشنهادات: ساعت ۱۵ چهارشنبه مورخ۹۵٫۱۰٫۲۲

ميزان سپرده شـركت در مزايده: معادل ۱۰ % مبلغ پيشنهادي به صورت ضــــمانت‌نامه‌ بانكي يا يك‌ فقره‌ چك‌ تضميني بانكي‌ در وجه شركت حمل و نقل ريلي رجا

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واريز مبلغ يكصد هزار ريال به حساب شماره ۰۱۰۸۸۸۴۹۶۵۰۰۵ و کد شناسه ۱۷۳۴۰۰۰۵۵ نزد بانك ملي ايران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شركت رجا 

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده درج گرديده است.

شركت حمل ونقل ريلي رجا